Dla kandydatów

Czym jest komparatystyka?

Komparatystyka to dziedzina badań humanistycznych, która nie ogranicza się do jednej literatury narodowej ani do jednej dziedziny wiedzy. Interesuje nas literatura bez granic, a w trakcie studiów zajmujemy się nie tylko literaturą polską, ale też dziełami innych literatur europejskich i pozaeuropejskich, a także innymi dziedzinami niż sama literatura – komparatyści zajmują się także muzyką, dziełami plastycznymi, filozofią, psychologią, filmem i innymi przejawami kulturotwórczej działalności człowieka.

Literatura polska jest w programie studiów ważnym punktem odniesienia – ale też punktem wyjścia do realizacji samodzielnych pasji badawczych i czytelniczych.

Dlaczego warto studiować polonistykę-komparatystykę?

Polonistyka-komparatystyka to studia łączące program studiów polonistycznych z profilem porównawczym, zorientowanym na literatury innych języków i narodów, a także na literaturę ujmowaną w bogatym kontekście innych zjawisk kulturowych. Pełny program przedmiotów polonistycznych daje możliwość uzyskania uprawnień do nauki języka polskiego w szkołach (po realizacji kursu pedagogicznego bez żadnych opłat), a zajęcia porównawcze pozwalają przekroczyć ograniczenia jednej literatury narodowej. Każdy student samodzielnie dobiera kursy komparatystyczne zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i z planowanym profilem kształcenia. Liczne kursy o charakterze praktycznym dobrze przygotowują do dalszych studiów, ale też do pracy w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach.

Zobacz szczegółowe informacje na temat programu studiów.

Dla kogo są te studia?

Polonistyka-komparatystyka to studia dla osób, które interesują się nie tylko literaturą polską, ale też kulturą i literaturą innych języków, a także literaturą postrzeganą w kontekście innych zjawisk. To studia dla osób, które szukają wszechstronnego rozwoju i możliwości realizacji swoich pasji i zainteresowań, ale też osób, które od studiów oczekują przygotowania do pracy w różnych zawodach. To także studia dla tych, którzy wiedzę i umiejętności wyniesione z innych kierunków studiów chcą spożytkować i wzbogacić o nowe, bogate treści. To wreszcie studia dla tych, którzy oczekują, że studia wyższe przygotują do radzenia sobie na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, ale nie ograniczają się do kształcenia w wąskiej dziedzinie wiedzy.

Co wyróżnia polonistykę-komparatystykę z innych kierunków studiów?

- duża samodzielność studentów w układaniu programu kształcenia,

- możliwość wyboru kursów o bardzo zróżnicowanej tematyce,

- większa niż na innych kierunkach liczba kursów języków obcych,

- zajęcia dające rozmaite umiejętności praktyczne,

- bogata oferta wyjazdów stypendialnych Wydziału Polonistyki UJ,

- program praktyk zawodowych w różnych instytucjach kultury,

- doświadczona kadra dydaktyczna pracująca nad indywidualnym rozwojem każdego studenta,

- dostęp do najnowszych nurtów badawczych i najwybitniejszych przedstawicieli nauk humanistycznych,

- liczne formy działalności studenckiej – koła naukowe, samorząd, redakcje czasopism studenckich i naukowych,

- studia na najstarszym i najlepszym uniwersytecie w Polsce, w najbardziej studenckim mieście w kraju, kilka kroków od krakowskiego Rynku.

Kim są absolwenci komparatystyki?

Absolwenci studiów komparatystycznych prowadzonych na Wydziale Polonistyki UJ od kilkunastu lat pracują w różnych zawodach. W gronie naszych absolwentów znajdują się dziennikarze i reporterzy, redaktorzy znanych wydawnictw, pracownicy naukowi uczelni polskich i zagranicznych, lektorzy języka polskiego za granicą, koordynatorzy wydarzeń kulturalnych, pracownicy licznych instytucji kultury, nauczyciele i bibliotekarze. Ale absolwenci komparatystyki pracują też w mniej oczywistych branżach, jak reklama, PR, tłumaczenia i inne. Poczytaj o naszych absolwentach.

Rekrutacja

Wszystkie informacje na temat zasad rekrutacji można znaleźć na stronie: http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/

Katalog studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim: https://www.erk.uj.edu.pl/