Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia II stopnia (magisterskie)

Polonistyka-komparatystyka to studia w szczególny sposób ukierunkowane na kształtowanie umiejętności postrzegania literatury w szerokich kontekstach innych zjawisk kulturowych, a literatury polskiej – w perspektywie innych literatur (europejskich i pozaeuropejskich). Interdyscyplinarny charakter studiów zapewnia możliwość dogłębnego poznania polskiego dziedzictwa kulturowego w kontekście kultury europejskiej – i skonfrontowania jej z pozaeuropejskim dorobkiem kulturowym, także w dziedzinach innych niż literatura piękna. Do minimum ograniczono wykłady, zasadnicza część zajęć ma charakter warsztatowy.

Studia magisterskie dają możliwość pogłębienia i poszerzenia umiejętności wyniesionych ze studiów licencjackich (zarówno studiów komparatystycznych, jak i studiów w ramach innych kierunków humanistycznych i społecznych). W porównaniu do studiów licencjackich, studia magisterskie są w większym stopniu skoncentrowane na zagadnieniach komparatystycznych, mniej miejsca zajmują natomiast zajęcia polonistyczne. Studenci uczestniczący w zajęciach wnoszą ze sobą wiedzę i doświadczenie wyniesione z różnych dziedzin i kierunków, dzięki czemu możliwa jest praca nad poszczególnymi zagadnieniami omawianymi w trakcie zajęć z uwzględnieniem zróżnicowanych perspektyw.

Istotnym elementem studiów jest praca nad pogłębieniem znajomości języków obcych i ich wykorzystaniem w praktyce. Dopełnieniem tego programu jest możliwość skorzystania z bogatej oferty wyjazdów stypendialnych na uczelnie w niemal wszystkich państwach europejskich, a także na inne uczelnie w Polsce.

Studia magisterskie w znacznym stopniu skoncentrowane są na przygotowaniu pracy magisterskiej. Każdy student ma możliwość samodzielnego wyboru seminarium magisterskiego z całej oferty przygotowywanej co roku przez Wydział Polonistyki UJ. Nie muszą to być seminaria prowadzone przez pracowników Katedry Komparatystyki Literackiej, jednak praca magisterska powinna mieć charakter komparatystyczny.

Przedmioty komparatystyczne na studiach magisterskich to przede wszystkim 30-godzinne warsztaty w małych grupach, których wybór daje dużą elastyczność studentom w kształtowaniu indywidualnego profilu kształcenia.

Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień do nauczania języka polskiego mogą w ramach zajęć dodatkowych kontynuować kurs pedagogiczny prowadzony przez Katedrę Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej. Szczegółowych informacji udziela sekretariat.

Do współpracy zapraszają też organizacje studenckie, w tym Samorząd Studentów i Koło Naukowe Komparatystów.

Funkcję kierownika studiów pełni dr hab. Magdalena Siwiec.

 

Program studiów

Harmonogram zajęć

Kursy komparatystyczne

Prace dyplomowe