Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki

PRAKTYKI STUDENCKIE - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Zasady odbywania praktyk studenckich:

 • praktyki studenckie: w sumie podczas całych studiów licencjackich 160 godzin
 • okres odbywania praktyk: zaliczenie praktyk jest wymagane do ukończenia studiów licencjackich;
  • śródroczne: II lub III rok (najwcześniej - semestr letni I roku)
  • wakacje: między I a II rokiem lub II a III rokiem
 • zaliczenie praktyk uzyskuje się w semestrze letnim III roku studiów od opiekuna praktyk – dr Anity Całek;
 • zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie zaświadczenia (zaświadczeń - jeśli praktyka odbywała się w kilku instytucjach) oraz sprawozdania (sprawozdań) - przygotowywanego przez studenta, a obejmującego krótki opis działań podjętych w ramach praktyki;
 • miejsca odbywania praktyk: szeroko rozumiane instytucje kultury, w tym biblioteki, domy kultury, wydawnictwa, redakcje gazet, rozgłośnie radiowe, stacje telewizyjne, instytucje organizujące festiwale kultury, teatry, muzea, portale internetowe zajmujące się kulturą
 • praktyki można odbywać w jednej instytucji w trybie ciągłym lub z przerwami; dozwolone jest także łączenie praktyk w różnych placówkach
 • przed rozpoczęciem praktyk dobrze jest zgłosić się na dyżur opiekuna i omówić wybór instytucji oraz ewentualny plan praktyk. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niezaliczenia praktyk (jeśli nie spełniają wymagań ustalonych dla kierunku polonistyka - komparatystyka) 
 • oferty praktyk przesyłane są wszystkim studentom przez platformę Pegaz, która stanowi wirtualne centrum informacji i kontaktu z opiekunem praktyk; kontakt możliwy jest też w czasie cotygodniowych dyżurów.
 • PRAKTYKA PEDAGOGICZNA: w przypadku osób, które robią blok pedagogiczny - zaliczana jest ona do praktyki studenckiej (w wymiarze 80 godzin), ale nie zastępuje praktyki w całości (pozostałe 80 godzin należy zrobić w innej instytucji). Aby zaliczyć praktykę pedagogiczną jako część praktyk komparatystycznych - należy zadbać o uzyskanie odpowiednich dokumentów (zaświadczenie, koniecznie z wyszczególnieniem ilości godzin) oraz napisać sprawozdanie z praktyki.

Przy łączeniu praktyk w różnych instytucjach każdorazowo obowiązuje odrębne zaświadczenie (wydawane przez tego, kto na praktyki przyjmuje) oraz odrębne, krótkie sprawozdanie z praktyk (maksymalnie 1 strona). Sprawozdanie podpisuje praktykant ORAZ jego opiekun praktyki w danej instytucji przyjmującej.

Informacje praktyczne:

Przed praktykami każdy student musi zaopatrzyć się w:

 • skierowanie (do pobrania w sekretariacie studenckim, p. 44),
 • zaświadczenie o odbyciu praktyk (do pobrania na Pegazie lub w formie papierowej w sekretariacie, p. 44)
 • jeśli pracodawca wymaga umowy - taka umowa dostępna jest w formie elektronicznej poniżej oraz u w sekretariacie (p. 44; do odbioru przy odbiorze skierowania na praktyki)

Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej można znaleźć na platformie Pegaz (zakładka „Praktyki" w semestrze letnim 2015/16).

Do zaliczenia określonej liczby godzin praktyk niezbędne są:

1) zaświadczenie imienne z instytucji, w której student odbywał praktyki, opatrzone datą początkową i końcową praktyk oraz dokładną liczbą zrealizowanych tam godzin praktyki;

2) sprawozdanie z praktyk (1 strona), podpisane przez opiekuna praktyk.

Jeśli odbyta praktyka w danej instytucji nie pokrywa pełnych 160 godzin - trzeba ją uzupełnić w innej instytucji (która również wydaje osobne zaświadczenie, do którego należy dołączyć krótkie sprawozdanie z praktyki tam odbytej). Zaświadczenie (zaświadczenia) i sprawozdanie (sprawozdania) składa się dopiero po skompletowaniu 160 godzin praktyk.

UWAGA: w roku akademickim 2015/2016 obecny III rok ZALICZA PRAKTYKI W WYMIARZE 80 GODZIN na mocy porozumienia z P. Dziekanem dr hab. J. Fazanem oraz Kierownikiem studiów, prof. M. Cieślą-Korytowską - z racji obowiązywania okresu przejściowego między rozliczaniem godzinowym a tygodniowym praktyk studenckich.