Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace dyplomowe

Tematyka prac

 

Prace licencjackie i magisterskie przygotowywane przez studentów polonistyki-komparatystyki powinny mieć charakter porównawczy, tzn. dotyczyć tekstów literackich pochodzących z literatury różnych języków i narodów, literatury w zestawieniu z innego rodzaju zjawiskami kulturowymi (jak muzyka, sztuki plastyczne, film, teksty filozoficzne itp.) lub zagadnień przekładoznawczych.

Temat pracy licencjackiej wymaga akceptacji promotora (osoby prowadzącej seminarium licencjackie lub magisterskie), jednak jej temat nie musi w żadnym stopniu pokrywać się z tematem wybranego seminarium.

 

Wybór seminarium

 

Studenci studiów licencjackich uczestniczą w komparatystycznych seminariach licencjackich, natomiast studenci studiów magisterskich mogą uczestniczyć w dowolnie wybranym seminarium magisterskim na Wydziale Polonistyki UJ

.

Wymogi formalne

 

Przed obroną prac licencjackich i magisterskich studenci są zobowiązani 7 dni przed wyznaczonym terminem obrony dostarczyć do właściwego sekretariatu ds. studenckich następujące dokumenty:

1. Egzemplarz pracy licencjackiej lub magisterskiej wydrukowanej z systemu APD zatwierdzoną i podpisaną przez promotora.

2. Oświadczenie wydrukowane z systemu APD.

3. Indeks oraz kartę egzaminacyjną.

4. Opłatę za dyplom.

5. 4 lub 5 zdjęć (w zależności od wersji językowej).

6. Formularz dla biura karier – do pobrania w sekretariacie.

7. Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym – do pobrania w sekretariacie.

 

Obliczanie średniej

 

Przy obliczaniu średniej na dyplomie ukończenia studiów licencjackich i magisterskich uwzględniane są następujące parametry:

1. Średnia ocena ze studiów (z przedmiotów zaliczonych egzaminem i uwzględnianych w średniej).

2. Ocena pracy licencjackiej lub magisterskiej ustalona przez promotora i recenzenta.

3. Ocena z egzaminu licencjackiego lub magisterskiego zdawanego przed komisją składającą się z promotora, recenzenta i przewodniczącego.

Ocena z punktu 1 dzielona jest przez 2.

Oceny z punktu 2 i 3 dzielone są przez 4.

Uzyskany wynik po zsumowaniu przeliczany jest na ocenę według skali:

4,51 – 5,00      bardzo dobry

4,21 – 4,50      plus dobry

3,71 – 4,20      dobry

3,21 – 3,71      plus dostateczny

poniżej 3,20    dostateczny