Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pozostałe publikacje książkowe

red. Olga Płaszczewska , red. Magdalena Siwiec 

Loci (non) communes  
Prace ofiarowane Profesor Marii Korytowskiej

ISBN: 978-83-233-4297-7
rok: 2017


Książka w WUJ >>

 

Katarzyna Mroczkowska-Brand

Deportowani z życia

 

Nowe głosy w narracjach literackich i ich kolonialne konteksty

ISBN: 978-83-233-4256-4
rok: 2017

 

Książka w WUJ>>

 

Dr Anita Całek

Biografia naukowa: od koncepcji do narracji
Interdyscyplinarność, teorie, metody badawcze.

ISBN: 978-83-233-3655-6

rok: 2013

wiecej>> ; Książka w WUJ>>

 

Dr hab. Iwona Puchalska
Improwizacja poetycka w kulturze polskiej XIX wieku na tle europejskim  
ISBN: 978-83-233-3445-3
rok: 2013
stron:428
 
 
 
 

Wokół Krasińskiego
red. Małgorzata Sokalska 
ISBN: 978-83-233-3403-3
rok: 2012
 
 
 
 
 

Anita Całek, Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki:
psychobiografia naukowa,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

 

Więcej >> ; Książka w WUJ>> 

 

Czytanie Konopnickiej, pod red. O. Płaszczewskiej, posł. M. Stala, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Więcej>> ; Książka w WUJ>>

 

 

Maria Cieśla-KorytowskaAutor, autor!, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Kilkanaście szkiców na temat literatury, które łączy kwestia sposobu ujawniania się pisarza w dziele, opatrzonych wstępem i zakończeniem, dotyczących zarówno owych szkiców, jak uwarunkowań krytyka literackiego Więcej >> ; Książka w WUJ>>


Ja – poeta. Juliusz Słowackired. M. Cieśla-Korytowska,Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Zbiór szkiców autorstwa pracowników Katedry Komparatystyki Literackiej, poświęconych Słowackiemu w dwusetną rocznicę jego urodzin.Więcej >> ; Książka w WUJ>>


Katarzyna Mroczkowska-BrandPrzeczucia innego porządku. Mapa realizmu magicznego w literaturze światowej XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Zbiór szkiców, dotyczących zjawiska realizmu magicznego w literaturze Ameryki Łacińskiej oraz innych kontynentów.Więcej >> ; Książka w WUJ>>


Maria Cieśla-KorytowskaRomantyczne przechadzki pograniczem, Universitas, Kraków 2004.

Zbiór dziewięciu szkiców, dotyczących polskiej literatury w jej różnorakich związkach z muzyką.Więcej >>


Olga PłaszczewskaWłoskie przekłady dzieł Juliusza Słowackiego, Universitas, Kraków 2004.Studium z pogranicza translatologii i badań nad recepcją dzieła literackiego, prezentuje dzieje obecności utworów Słowackiego we Włoszech. Obok szczegółowych analiz i interpretacji porównawczych tekstów oryginalnych i ich tłumaczeń zawiera także ogólne obserwacje na temat specyfiki języka Słowackiego i wynikających z niej trudności translacyjnych.więcej >>


Iwona PuchalskaSztuka adaptacji. Literatura romantyczna w operze dziewiętnastowiecznej, Universitas, Kraków 2004.Tematem książki jest proces przetwarzania utworu literackiego w operę, wpisujący się w szeroką i złożoną problematyke współistnienia i współzależności muzyki i literatury. Więcej >>


Małgorzata SokalskaO inspiracjach operowych w „Irydionie" Zygmunta Krasińskiego, Universitas, Kraków 2004.

Książka analizuje dramat Zygmunta Krasińskiego przez pryzmat jego związków z estetyką i formą dzieła operowego oraz z teatrem operowym doby romantyzmu. Więcej >>


Olga PłaszczewskaWizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800-1850).Universitas, Kraków 2003. Praca z dziedziny imagologii lub tzw. geografii literackiej, dotyczy literackich przejawów dziewiętnastowiecznej fascynacji Włochami w polskim i francuskim piśmiennictwie artystycznym i paradokumentalnym. Więcej >>


Olga PłaszczewskaBłazen i błazeństwo w dramacie romantycznym. Studium komparatystyczne. Universitas, Kraków 2002. Książka poświęcona na pozór nieromantycznej postaci błazna i błazeństwa w teatrze pierwszej połowy XIX wieku. Osadzona w kontekście epoki lektura porównawcza utworów J. Słowackiego, A. Fredry, V. Hugo i A. de Musset Więcej >>


Magdalena SiwiecOrfeusz romantyków. Mit o Orfeuszu w twórczości Juliusza Słowackiego i Gérarda de Nerval w kontekście epoki, Universtitas, Kraków 2002. Więcej >>


Juliusz Słowacki – poeta europejski, red. Maria Cieśla-Korytowska, W. Szturc, A, Ziołowicz, Universitas 2000

Tom studiów z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Komparatystyki Literackiej i Katedrę XIX wieku Instytutu Filologii Polskiej UJ w 1999 roku.Więcej >>


Magdalena Siwiec,Sen w twórczości Juliusza Słowackiego i Gérarda de Nerval, Universitas, Kraków 1998.Więcej >>


Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury/National and Supranational Character of Literature,  red. Maria Cieśla-Korytowska, Universitas, Kraków 1996. Książka zawiera kilkadziesiąt studiów dotyczących zagadnienia narodowości, ponadnarodowości, uniwersalności oraz europejskości literatury. Poszczególne rozprawy rozpatrują kwestie takie, jak mit, język, stereotyp i prawda, wartości narodowe, metody badania literatur narodowych. Więcej >>


Maria Cieśla-KorytowskaO romantycznym poznaniu, Wydawnictwo Literackie 1997

Książka zawiera omówienie najważniejszych zagadnień, związanych z  romantycznym poznaniem, oraz antologię przykładowych dzieł lub fragmentów, obrazujących sposób ich przejawiania się w literaturze europejskiej. Więcej >>


Katarzyna Mroczkowska-Brand,
Theatrum Mundi metaphor in Spanish and English drama 1570-1640
Kraków : "Universitas", 1993.
 


The Slavs in the Eyes of the Occident, the Occident in the Eyes of the Slavs, ed. by Maria Cieśla-Korytowska, Universitas/Columbia University Press  1992.

Tom studiów będących pokłosiem międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej (Kraków 1989)

Wiecej>>


Maria Cieśla-KorytowskaRomantyczna poezja mistyczna, Znak, Kraków 1998.Erudycyjne, wnikliwe, a zarazem przystępnie napisane studium ukazujące związki między literaturą a mistyką. Na przykładzie twórczości trzech poetów romantycznych autorka analizuje charakterystyczne cechy poezji i wyobraźni mistycznej, jej możliwości poznawcze oraz uwarunkowania kulturowe i psychologiczne, sytuując omawiane zjawiska w szerokiej perspektywie europejskiego romantyzmu 


Messianisme et slavophilie, red. Maria Cieśla-Korytowska, Cracovie 1987.

Tom materiałów z polsko-francuskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej UJ w 1985 roku. Więcej>>