Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Karolina Górniak-Prasnal

– asystent w Katedrze Komparatystyki Literackiej UJ, absolwentka polonistyki-komparatystyki na Wydziale Polonistyki UJ (rok ukończenia studiów: 2014). Uczestniczka studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki UJ w zakresie literaturoznawstwa (od 2014 r.). Ukończyła również Podyplomowe Studia Edytorskie na UJ.

Autorka książki Dwudziestowieczna poezja polska w kontekście anglo-amerykańskiego modernizmu. Słoje zadrzewne Tymoteusza Karpowicza i The Pisan Cantos Ezry Pounda (Lublin 2014). Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem dra hab. Tomasza Bilczewskiego poświęconą powojennej awangardzie poetyckiej na przykładzie twórczości Tymoteusza Karpowicza i Krystyny Miłobędzkiej.

Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych doktorantów w roku 2017/2018. Laureatka I miejsca w XIV Ogólnopolskim Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego w kategorii literaturoznawstwo. Dwukrotna stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Publikowała m.in. w „Wielogłosie”, „Ruchu Literackim”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych” oraz w monografiach zbiorowych. Brała udział w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Wykonawca w grancie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje (kierownik grantu: prof. dr hab. Magdalena Popiel).

Jej główne zainteresowania to polska i anglojęzyczna poezja współczesna, teorie i praktyki awangardy, eksperyment literacki, materialny i wizualny wymiar tekstu poetyckiego, teorie literatury i nowe metodologie badawcze oraz sztuka interpretacji.

Jako redaktorka i korektorka współpracuje z krakowskim wydawnictwem Karakter.

Kontakt: karo.gorn@gmail.com.

Publikacje:

Monografia:

K. Górniak, Dwudziestowieczna poezja polska w kontekście anglo-amerykańskiego modernizmu. Słoje zadrzewne Tymoteusza Karpowicza i The Pisan Cantos Ezry Pounda, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2016.

 

Artykuły:

 1. K. Górniak-Prasnal, Incomprehensibility as an artistic strategy in the poetry of Tymoteusz Karpowicz and Krystyna Miłobędzka, w: Understanding Misunderstanding: Artistic Practices, red. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, M. Rembowska-Płuciennik, B. Śniecikowska, Wydawnictwo Peter Lang, Warszawa 2019.
 2. K. Górniak-Prasnal, Smutek twórcy, radość twórcy. Refleksja autotematyczna w dwóch wierszach Leopolda Staffa oraz w poezji powojennej awangardy (Tymoteusz Karpowicz i Krystyna Miłobędzka), „Ruch Literacki” 2019, nr 2, s. 223–236.
 3. K. Górniak-Prasnal, Podróże Tomasza Różyckiego i Williama Butlera Yeatsa. Dwa wiersze z tomu Księga obrotów w kontekście Byzantium oraz innych tropów anglo-amerykańskich, w: Obroty liter. Szkice o twórczości Tomasza Różyckiego, red. A. Czabanowska-Wróbel, M. Rabizo-Birek, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2019, s. 393–413.
 4. K. Górniak-Prasnal, Turpizm i szok estetyczny w poezji Tymoteusza Karpowicza, w: Brudne, odrażające, niechciane w języku i literaturze, t. 2, red. S. Gaś, D. Kalecińska i S. Wawrzyniak, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2018, s. 41–54.
 5. K. Górniak-Prasnal, Eksperyment wizualny jako strategia nawiązywania relacji z odbiorcą w tekście awangardowym. Poezja Tymoteusza Karpowicza i Krystyny Miłobędzkiej, w: Materialność i sensualność tekstu, red. J. Bedyniak, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2018, s. 203–218.
 6. K. Górniak-Prasnal, Rzeczy, które się do nas zbliżają. Anaglify Krystyny Miłobędzkiej, „Wielogłos” 2017, nr 2, s. 53–67.
 7. K. Górniak-Prasnal, Dwaj poeci XX wieku wobec pytania „Unde malum?”. Dialog Tadeusza Różewicza i Czesława Miłosza, Pismo Literacko-Artystyczne „Fraza” 2017, nr 3–4, s. 102–113.
 8. K. Górniak-Prasnal, Róże awangardowe. O trzech wierszach Juliana Przybosia, Tymoteusza Karpowicza i Krystyny Miłobędzkiej, w: Przyboś dzisiaj, red. M. Rabizo-Birek, Z. Ożóg, J. Pasterski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 130–143.
 9. K. Górniak-Prasnal„Spróbuj zbudować dom ze słów”. Figura domu w poezji Krystyny Miłobędzkiej, w: Literackie wizerunki przestrzeni domowych, red. M. Błaszkowska, A. Kiejziewicz, M. Kuster, I. Łataś, AT Wydawnictwo, Kraków 2017, s. 7–19.
 10. K. Górniak-Prasnal, Rozgryzając wiersz. O liryku Większa wartość z tomu Zjadacze kartofli, w: Rzeczy do nazwania. Wokół Kornhausera, red. A. Gleń, J. Kornhauser, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2016, s. 167175.
 11. K. Górniak-Prasnal Karpowicz do potęgi albo księga o Księdze (recenzja książki Władysława Włocha „Aby lepsze wyśpiewać z nielepiej…” (nad Słojami zadrzewnymi Tymoteusza Karpowicza), Pismo Literacko-Artystyczne „Fraza” 2016, nr 1–2, s. 321–325.
 12. K. Górniak, Poezja pisana matematyką. O pewnym aspekcie projektu „poezji niemożliwej” Tymoteusza Karpowicza, w: Szkiełko i oko. Humanistyka w dialogu z aktualną fizyką, red. A. Regiewicz, A. Żywiołek, Wydawnictwo DiG, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2017, s. 157–168.
 13. K. Górniak, Impossible Poetry. Reading Polish Postwar Avant-garde. Tymoteusz Karpowicz and Krystyna Miłobędzka, w: Current Issues in Literary and Cultural Research. Conference Proceedings, Volume 22, red. E. Lāms, Wydawnictwo LiePA, Liepāja (Lipawa) 2017, s. 253269.
 14. K. Górniak, Moderniści o muzyce. Kamienna muzyka Tymoteusza Karpowicza i The Pisan Cantos Ezry Pounda, „Ruch Literacki” 2015, nr 3, s. 301–318.
 15. K. Górniak, Ezra Pound Andrzeja Sosnowskiego – poety, tłumacza, krytyka, w: Nowa poezja polska wobec tradycji, red. S. Buryła, M. Flakowicz-Szczyrba, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2015, s. 237–258.
 16. K. Górniak, W stronę modernistycznego opus vitae. Tymoteusz Karpowicz i Ezra Pound – paralela, „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” 2015, nr 2, s. 13–32.
 17. K. Górniak, K. Kuchowicz, Motywy roślinne w Anaglifach Krystyny Miłobędzkiej, Magazyn Antropologiczno-Kulturowy „MASKA” 2015, nr 27, s. 118–126.
 18. K. Górniak, Oryginalność pomyślana na nowo. Koncepcja ariergardy Marjorie Perloff, w: Literatura – Kultura – Lektura. Dzisiejsze spojrzenie na teorie i praktyki badań literackich i kulturowych, red. M. Błaszkowska, M. Kuster, I. Pisarek, AT Wydawnictwo, Kraków 2015, s. 15–30.
 19. K. Górniak, Milczenie natury. Dęby z tomu Elegia na odejście, w: Gąszcz srebrnych liści. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, red. J. Ruszar, red. nauk. S. Gawliński, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2015, s. 183–204.
 20. K. Górniak, Granice wyrażania, granice rozumienia w poezji Tymoteusza Karpowicza i Ezry Pounda, w: Literatura na granicach. Monografia naukowa, red. K. Kuchowicz, Kraków 2015, Magazyn Antropologiczno-Kulturowy „MASKA”, s. 19–30.
 21. K. Górniak, Okolica Schulza (recenzja Księgi obrazów Brunona Schulza), Pismo Kulturalne „Fragile” 28.12.2015, dostęp online: http://www.fragile.net.pl/home/okolica-schulza/.
 22. K. Górniak, Światło w poezji modernistów: ŚWIATŁOWSTĄPIENIE Tymoteusza Karpowicza i fragmenty The Pisan Cantos Ezry Pounda, „Poznańskie Studia Polonistyczne: Seria Literacka” 2014, nr 24, s. 185–212.
 23. K. Górniak, Jak przetłumaczyć samego siebie? O dwujęzyczności w Tablicy z Macondo… Stanisława Barańczaka, w: Młodzi o języku, red. M. Kresa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 67–78.
 24. K. Górniak, Józef i granice jego świata. O bohaterze poezji Zdzisława Antolskiego, w: Poetyckie prowincje i peryferie. Jerzy Harasymowicz i inni, red. J. Kulczyńska, W. Ligęza, W. Próchnicki, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, s. 147–168.
 25. K. Górniak, Gra z surrealizmem. O Scenach łóżkowych Adama Wiedemanna, „Bez Porównania” 2013, nr 1/2, s. 79–94.

 

Ważniejsze konferencje naukowe

Międzynarodowe

 1. „Genesis – Cracow 2019. From Theory to Practice”, 12–14.06.2019, Wydział Polonistyki UJ, Institut des Textes et Manuscripts Modernes, Paris.
 2. 6th EAM (European Network for Avant-Garde and Modernism Studies) conference „Realism(s) of the Avant-Garde”, 5–7.09.2018, Westfälische Wilhelms-Universität (Münster).
 3. „Poetyki nie(po)rozumienia. Kulturotwórczy potencjał zakłóceń w komunikacji artystycznej” („Poetics of (Mis)understanding. Culture-Making Potential of Interference in Artistic Communication”) – międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna, 7–8.12.2017, Instytut Badań Literackich PAN (Warszawa).
 4. II Międzynarodowa Konferencja „Badania porównawcze nad językiem i kulturą – brudne, odrażające, niechciane”, 1819.09.2017, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Zakład Badań Porównawczych nad Kulturą).
 5. 22th International Academic Conference „Current Issues in Literary and Cultural Research”, 1718.03.2016, Liepāja University (Lipawa).
 6. I Międzynarodowa Konferencja „Badania porównawcze nad językiem i kulturą – tradycja i innowacja, 22–23.09.2015, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań).
 7. „Szkiełko i oko. Humanistyka w dialogu z aktualną fizyką” – międzynarodowa konferencja naukowa, 23–24.11.2015, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (przy współpracy Université Pierre et Marie Curie w Paryżu oraz Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej).

 

Ogólnopolskie

 1. „Leopold Staff. W 140. rocznicę urodzin”, 22–23.11.2018, Uniwersytet Jagielloński (Wydział Polonistyki, Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski).
 2. „Materialno-sensualny świat tekstu”, 31.051.06.2017, Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie.
 3. „Tam dom twój… Kulturowe wizerunki przestrzeni domowych”, 34.12.2016, Uniwersytet Jagielloński (Wydział Polonistyki, Wydział Filozoficzny).
 4. „Przyboś dzisiaj”, 68.10.2015, Uniwersytet Rzeszowski (Instytut Filologii Polskiej).
 5. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Literatura – Kultura – Lektura”, 2830.11.2014, Uniwersytet Jagielloński (Wydział Polonistyki, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych).
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowa poezja polska wobec tradycji”, 1617.10.2013, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Instytut Filologii Polskiej).